روابط

چرا بايد دوره روابط را بگذرانيم؟ آدمى به فرد ميميرد، تنها به جمع است كه معنا دارد. انسان موجودى اجتماعيست…
480,000 تومان