اکبر شاهمیری

مربی موفقیت پایدار | مدرس | برگزارکننده سمینارها و کارگاه‌های موفقیت | مبدع سبک زندگی شاهانه | طراح و ارائه دهنده‌ی بسته‌های زندگی شاهانه